The takeover bid for the purchase of remaining shares of Helios is published (UPDATED - 29.5.2014)

Remho Beteiligungs GmbH (Remho) today published a takeover bid for the purchase of remaining shares of Helios Domžale, d.d. (HDOG) in a daily newspaper Delo. Remho, which currently owns 77.93% of all Helios Domžale, d.d. (Helios) shares, offers payment of 520 EUR for each share. Shareholders will have access to the takeover prospectus. All the information related to the takeover bid will also be provided to the shareholders at the temporary business office of ALTA Invest d.d. at the headquarters of the company Helios that will also be one of the locations, where the shareholders will be able to accept the takeover bid. Validity of the bid is from 28.04.2014 until 28. 05. 2014 till 12.00, except if the validity is prolonged according to ZPre-1.

Securities Market Agency, issued an authorization to the acquirer Remho Beteiligungs GmbH for the takeover bid for the shares of the target company Helios. Shares of the company Helios with the KDD security code HDOG are traded on the organized market. The takeover bid refers to the remaining 61,443 shares of the target company that are not held by the acquirer. Stockbrokerage company ALTA Invest, investment services, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana is leading the takeover activities in the name and for the account of the acquirer.

Remho, which currently owns 217.003 HDOG shares that constitutes for 77.93% of all shares of Helios, for the shares that are subject of the takeover bid offers payment in cash. The price, offered for each share, amounts to EUR 520.

There is a specially prepared takeover prospectus for the shareholders, where the procedure for acceptance of the bid, its purpose, price and other terms and conditions of the takeover bid and other relevant information are available. The takeover prospectus is available at all brokerage houses and banks with authorization for providing investment services and at the headquarters and all (in prospectus designated) contractual parties of ALTA Invest d.d. The prospectus is also published on the website www.alta.si (section sporočila za javnost), on the website of the acquirer (http://www.ringholding.com/) and is also available at the headquarters of Helios d. d.

At headquarters of Helios in Količevo 2, Domžale, there will also be a temporary business office, where the representatives of Alta Invest will be available for any further information in relation to the takeover bid and where acceptance of the takeover bid will also be possible. The office will be opened from 12th to 16th May from 9 AM to 5 PM. Information related to the offer have also been published on the pages www.alta.si (section sporočila za javnost) and www.alta.si/prevzem-helios.

Shareholders, who will accept the offer, must submit correctly and provide in time, properly completed and signed declarations of acceptance of the bid to the address of the company ALTA Invest d.d. until including the last day of the takeover bid, that is, til 28th May 2014 at noon.

UPDATED (29.5.2014)

Notice of the Results of the Takeover Bid (in English) >>

In Slovene:

OBJAVLJENA PREVZEMNA PONUDBA ZA ODKUP PREOSTALIH DELNIC DRUŽBE HELIOS

Remho Beteiligungs GmbH (Remho) je danes v dnevnem časopisu Delo objavil prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic družbe Helios Domžale, d.d. (HDOG). Remho, ki je trenutno imetnik 77,93 % vseh delnic družbe Helios Domžale, d.d. (Helios), za plačilo posamezne delnice ponuja 520 EUR. Delničarjem bo dostopen prevzemni prospekt, za vse informacije v zvezi s prevzemno ponudbo pa bo za delničarje na sedežu družbe Helios odprta tudi začasna poslovalnica ALTE Invest d.d, ki bo ena izmed lokacij, kjer bodo delničarji lahko sprejeli prevzemno ponudbo. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 28. 04. 2014 do vključno 28. 05. 2014 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prevzemniku Remho Beteiligungs GmbH izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe Helios. Z delnicami družbe Helios s KDD oznako HDOG se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Prevzemna ponudba se nanaša na preostalih 61.443 delnic ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Prevzemne aktivnosti v imenu in za račun prevzemnika vodi borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

Remho, ki je trenutno imetnik 217.003 HDOG delnic, kar predstavlja 77,93 % vseh delnic družbe Helios,  za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja za plačilo posamezne delnice, znaša 520 EUR.

V posebej pripravljenem prevzemnem prospektu so imetnikom delnic dostopne informacije, kot so namen, cena in drugi pogoji prevzemne ponudbe, postopek za sprejem ponudbe ter vse ostale za delničarje pomembne informacije. Prevzemni prospekt je dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter na sedežu in pri (v prospektu določenih) pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d.  Prospekt je tudi javno objavljen na spletni strani www.alta.si (rubrika sporočila za javnost) in na spletni strani prevzemnika (http://www.ringholding.com/) ter je na razpolago na sedežu družbe Helios d.d.

Od 12. do 16. maja bo od 9. do 17. ure na sedežu družbe Helios na Količevem 2, v Domžalah, odprta tudi začasna poslovalnica, kjer bodo predstavniki družbe Alta Invest na razpolago za vse dodatne informacije v zvezi s prevzemno ponudbo in kjer bo poleg ostalih lokacij možno sprejeti prevzemno ponudbo. Informacije v zvezi s ponudbo so objavljene tudi na straneh www.alta.si (rubrika sporočila za javnost) in www.alta.si/prevzem-helios.

Delničarji, ki bodo ponudbo sprejeli, morajo pravilno oddati in pravočasno posredovati popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na naslov družbe ALTA Invest d.d., do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 28. 05. 2014, do 12. ure.

UPDATED (29.5.2014)

Notice of the Results of the Takeover Bid (in Slovene) >>